INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

1. Introduktion

 • Syftet med denna informationstext är att tillhandahålla information om hur Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling (Stiftelsen) behandlar dina personuppgifter i samband med att man registrerar sig som medlem i Stiftelsens vänförening till projektet MTB Skåne.
 • Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

 • Vi samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):
 • Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-mailadress och telefonnummer)
 • Personnummer
  • I huvudsak samlar vi in Personuppgifter direkt från dig.

3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Vi behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål
 1. Medlemsregister
 2. Kontakt i samband med aktiviteter inom projektet MTB Skåne
 3. Kontakt i samband med aktiviteter inom vänföreningen till MTB Skåne
 4. Att, om så blir aktuellt, kunna försäkra medlemmar för aktiviteter som denna utför inom projektet och i vänföreningen.
 5. Att, när så blir aktuellt, kunna erbjuda medlemmar att ta del av erbjudande eller dylikt från våra samarbetspartners.
  • Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är nödvändigt för att säkerställa att Stiftelsen å vänföreningens vägnar företräder faktiska medlemmar, samt i framtiden, om så blir aktuellt kan försäkra medlemmar för dess aktiviteter inom föreningen.

4. VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamål 1 till 4 i Avsnitt 1 ovan grundar sig på vårt berättigade intresse eftersom vi behöver föra ett medlemsregister, behöver kunna kommunicera med medlemmar i projektet och vänföreningen MTB Skåne samt, om så blir aktuellt, kunna försäkra våra medlemmar och/eller erbjuda tjänster och erbjudande från våra samarbetspartners.

5. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Stiftelsen och inom föreningen MTB Skåne som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.
 • Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning eller som på andra sätt samarbetar med oss, så som IT leverantör som tillhandahåller hemsidan, samarbetspartners som erbjuder rabatterade tjänster och produkter och försäkringsbolag inom vilket man som medlem blir försäkrad.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in eller så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina Personuppgifter kommer att sparas till dess att medlem begär utträde ur föreningen alt inte längre av annat själ är medlem.

 VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

 • Stiftelsen Skånske MTB Utveckling, organisationsnummer 802479 – 3518 med adress Getinggränd 2, 275 36 Sjöbo och e-mailadress info@skanskmtbutveckling.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Du har rätt att veta vilka Personuppgifter om dig som vi behandlar och du kan begära en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i Avsnitt 1. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den kontaktinformation som framgår ovan.
 • Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

7. ÄNDRINGAR

 • Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina Personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att skicka den uppdaterade informationstexten via e-mail.